SelectLanguage
تعداد آیتم ها در هر صفحه

Painless GRE

این نرم افزار لغات کتاب 3500 بارونز را برای داوطلبین در قالب نرم افزاری کاربردی جهت یادگیری مترادف های لغات، تلفظ و قالبیت مارک کردن و تفکیک لغات یادگرفته نشده از کل لغات برای مرور و تکرار بیشتر را دارد.