SelectLanguage

معرفی آزمون تافل

اطلاعات و مراحل ازمون تافل
معرفی آزمون
 
کلمه TOEFL خلاصه عبارت  Test of English as a Foreign Language می باشد.
آزﻣﻮن ﺗﺎﻓﻞ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ETS ﺑﺮﮔﺰار میﺷﻮد، اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ آزﻣﻮن ﺗﺎﻓﻞ را ﺑﻪ دو روش ﺑﺮﮔﺰار می ﮐﻨﺪ: pBT و iBT.
اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ یکدیگراﺧﺘﻼﻓﺎت اﺳﺎسی دارﻧﺪ و حتی ﻧﻤﺮه دهی آﻧﻬﺎ یکسان ﻧﯿﺴﺖ.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﻤﺮه ی ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﺎﻓﻞ iBT ١٢٠ ﻧﻤﺮه اﺳﺖ، در ﺣﺎلی ﮐﻪ در ﺗﺎﻓﻞ pBT نمره کامل 670  اﺳﺖ.


ساختار آزمون
در ﺗﺎﻓﻞ iBT، ﭼﻬﺎر ﻣﻬﺎرت ﺳﻨﺠﯿﺪه می ﺷﻮد.اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻬﺎرت به ترتیب نمایش  در روز آزمون ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ : Reading
ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﯿﺪن مکالمه : Listening
ﻣﻬﺎرت ﻧﻮﺷﺘﻦ : Writing
و ﻣﻬﺎرت ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن :
Speaking


محاسبه نمره 

ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻬﺎرت ٣٠ ﻧﻤﺮه را در ﺑﺮ دارﻧﺪ.
در آزمون تافل نمره ي مشخصی به معناي قبولی یا رد شدن وجود ندارد و پذيرفته شدن نمره ي كسب شده بستگی به محلی دارد که داوطلب نمره ي آزمون را به آنجا ارسال مي كند.
(البته مي توان گفت كه نمره ۷۹ یا ۸۰ در این آزمون (معادل نمره ۵۵۰ در آزمون كتبي) برای ورود به اکثر دانشگاه‌ها در مقطع تحصیلات تکمیلی مورد نیاز مي باشد)​.
نمونه کارنامه نهاییزمان و نحوه ثبت نام
ﺗﺎﻓﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﻧﻘﺎط مختلف دﻧﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار می ﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ آزﻣﻮن، ﺷﻨﺒﻪ ﯾﺎ یکشنبه ﺳﺎﻋﺖ ٩ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﺤلی ﺑﺮﮔﺰار می ﮔﺮدد و ﺣﺪود ۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل می اﻧﺠﺎﻣﺪ. برای آگاه شدن از تاریخ های مختلف و مکان های مختلف آزمون به آدرس زیرمراجعه نمایید و پس از مشخص نمودن کشور محل آزمون، شهر و تاریخ را انتخاب نمایید.
 لینک مکان و زمان آزمون تافل

 
 ​ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺗﺎﻓﻞ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، 225  دﻻر آﻣﺮیکا اﺳﺖ و هزینه ثبت نام با تأخیر 265 دلار است ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  میﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ Visa Card و یا Master Card پرداخت ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ووﭼﺮ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرت می ﮔﯿﺮد.

ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣﻮن ﺗﺎﻓﻞ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ETS رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﮐﺎﻧﺖ در آﻧﺠﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ابتدا با کلیک کردن بر روی شروع ثبت نام به آدرس مربوطه وارد شوید.
شروع ثبت نام
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎتی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ وارد می ﮐﻨﯿﺪ از اهمیت زیادی برخوردار است و در ﻧﻬﺎﯾﺖ روی ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﺎﻓﻞ ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ می ﺷﻮد و ﺑﻪ راﺣتی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺳعی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎتی ﮐﻪ وارد می ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ی ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﻮانی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎهی اوﻗﺎت یک روز اﺧﺘﻼف در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ می ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻣشکل ﺳﺎز ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﻮرد ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، اﯾﻤﯿلی از ﻃﺮف سایت  ETS برای شما ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ از آن دیگر نمی ﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎن ﯾﺎ مکان  آزﻣﻮن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ. در ﺻﻮرتی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ از ﺷﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی اﺿﺎﻓه درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻞ ﮐﺮدن، ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿمی از ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه می ﺷﻮد و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻣﺎن آزﻣﻮن یا  Reschedule ﺑﺎﯾﺪ 60 دﻻر ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻻزم ﻧﺸﻮد. در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻫﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ٣ روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

 
 مراحل ثبت نام تافل با داشتن visa card ,Master Card 
                                   
1- ابتدا وارد اکانت خود شده سپس در پنل سمت چپ گزینه register for  the test را انتخاب نموده
2- کلیک بر روی Continue 
3- انتخاب TOEFL test
4-  کلیک بر روی Continue
5- کلیک بر روی باکس agreement قوانین 
6- کلیک بر روی Continue
7- انتخاب لوکیشن و محل آزمون و سپس تاریخ و سنتر مورد نظر را با کلیک کردن انتخاب و در زیر آن برروی کلمه Registerکلیک نمایید
8-  کلیک بر روی Continue
9- وارد کردن مشخصات پاسپورت 
10- کلیک بر روی Continue
11-مشخص کردن نحوه گزارش نمره به صورت آنلاین یا هم به صورت انلاین و ارسال کارنامه کاغدی
12-انتخاب و وارد کردن ادرس دریافت کارنامه
13- کلیک بر روی Continue تا مرحله نهایی پرداخت. سپس از طریق کارت های visa card  ﯾﺎ Master Card  , 
پول را الکترونیکی  ارسال نماییدمراحل ثبت نام تافل  بدون داشتن visa card وMaster Card
با انتخاب تاریخ و محل آزمون، در سایت اساتید آنلاین مبنی بر درخواست ثبت نام آزمون تافل، می توانید تمام مراحل ثبت نام خود را به خیالی آسوده از طریق این موسسه اساتید آنلاین  انجام دهید .

در روز آزﻣﻮن، ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻫﺮ ﺑﺨﺶ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻤﺎﯾﺶ داده می ﺷﻮد. ﺷﻤﺎ می ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ زﻣﺎنی ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠیک ﮐﺮدن ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪی Continue ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺳخگویی ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﺮوﯾﺪ. اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎنی ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده میﺷﻮد از زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺮ ﻧمی ﺷﻮد و ﺧﻮد آن ﭘﺲ از ﺣﺪود یک دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺤﻮ می ﺷﻮد.
ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎرت شنیداری وآغاز ﻣﻬﺎرت ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن 10 دقیقه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻗﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ می ﺗﻮاﻧﯿﺪ از این ﻓﺮﺻﺖ  ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺴﺘگی و افزایش توانایی ذهنی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.


توجه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در روز آزﻣﻮن،
ﺣﺘﻤﺎ دو ﻣﺪرک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ(ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ دارای تاریخ اعتبار  و ﮐﺎرت ﻣلی) را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮوع آزﻣﻮن در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ  ساعت ٩ زﻣﺎن ﺷﺮوع آزﻣﻮن اﺳﺖ، ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از 8:30 در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ مانند پر کردن فرم اطلاعات و مراحل کنترل اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

تا سه روز قبل از آزمون دانشگاه هایی که قصد ریپورت نمره خود را دارید را در صفحه پروفایل خود در سایت ETS مشخص نمایید تا نمره شما به صورت رایگان برای این 4 دانشگاه ارسال شود. 
در صورت عدم انتخاب ، پس از برگزاری آزمون به ازای ارسال  هر کارنامه به یک دانشگاه ، می بایست 20 دلار پرداخت کنید.

در صورت داشتن هر گونه سوال در ساعات 9 صبح تا 5 بعد از ظهر ​با شماره تلفن 03132206313 تماس حاصل فرمایید.